ראיית חשבון לעסק שלך

כל השירותים תחת קורת גג מקצועית אחת

אנחנו מספקים את כל שירותי ניהול וראיית חשבון לחברות, עסקים ופרטיים

ראיית חשבון לחברות

"ראיית חשבון" - פירושו - בדיקתם, בקרתם או אישורם של כל מאזן, חשבון ריווח והפסד, חשבון הכנסות והוצאות, חשבון תקבולים ותשלומים וכל חשבון כיוצא בהם.

ניהול חשבונות

הצירוף רואה חשבון החל לשמש בעברית כבר בסוף המאה התשע עשרה. בוועד הלשון הוצע תחילה רואה חשבונות ומבקר חשבונות, ואולם באקדמיה ללשון כבר נקבע רואה חשבון.

שירות בטעם אישי

חשבונאות פיננסית היא תחום העוסק ברישום וניתוח האירועים הפיננסים במערכת כלכלית. תכליתה היא השגת סיכומים ותוצאות, ודיווח המשמעות שלהם לבעלי עניין.

מה מצופה מרואה חשבון ?

באמצע העשור השני של המאה ב ה–21 ,גופים פיננסיים רבים עדיין משתמשים בתיקיית רשת או במגירה כדי לשמור נהלים והנחיות עבודה. כך נשארים הנהלים והנחיות העבודה ללא שימוש, ולעיתים אף ללא ידיעת משתמש הקצה הזקוק להן. נהלים והנחיות עבודה הם רק דוגמה בולטת. ומה עם הידע הנצבר על כל תהליך אחר, פיננסי, טכנולוגי, או כזה של משאבי אנוש? הגופים הפיננסיים )כגון: בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה( חיים בעולם עתיר רגולציה המשת תנה בקצב מסחרר. ללא מנגנון לניהול נכון של הידע בארגון, שיאפשר שמירה, בקרה ושליפה בקלות בהתאם לצורך, הם חשות פים לאי יכולת לתפקד היטב, לבזבוז משאת בים ובמקרי הקיצון - גם לעיצומים כספיים, אובדן מוניטין ועוד. המחלה השכיחה ביותר בגופים הפית ננסים היא העדר שיתוף נכון של ידע. במרת בית המקרים הידע נשמר אצל העובד הרלת וונטי, אך אינו נשמר בזיכרון הקולקטיבי של הארגון. כפועל יוצא מכך, מושקעים משאת בים כפולים ומכופלים על מנת להמציא את הגלגל מחדש, ולעיתים אף מתבצעות הפרות רגולציה עקב חוסר ידע. הדוגמא השכיחה ביותר היא העדר שיתוף הפעולה של גורמי האסדרה בארגון. מתוקף הרגולציה, גופים פיננסיים מפעילים מספר גופי אסדרה במקביל, כגון קצין ציות, מנהל סיכונים, מבקר פנים, אחראי ליישום SOXX ולעיתים יחידות בקרה נוספות. במר בית החברות, כל אחד מגופי האסדרה הללו מנהל בנפרד ולעצמו את עבודתו השוטפת, ושומר את הידע שצבר במערכת שונה ובמת קרים מסוימים אף בקבצי אקסל או קבצי וורד הנשמרים בתיקיות רשת שאינן משותת פות, ומקשות על שליפת המידע.